امام خامنه ای هر ساله با توجه به تحلیل وضعیت کشور در عرصه داخلی و بین المللی شعاری را به عنوان نقشه راه مدیران و مسئولین وآحاد ملت اعلام می کنند.در ادامه این سنت حسنه و درک درست از شرایط کشور از سوی رهبری انقلاب امسال با عنوان ((سال  حماسه سیاسی و اقتصادی)) نام گذاری شد.لازم است هم در زمینه اقتصاد هم در زمینه سیاست ، حضور مردم حضور جهادی باشد. با حماسه و با شور بایدوارد شد. باهمت بلند ونگاه امیدوارانه باید وارد شده.با دل پرامید و پر نشاط بایدوارد میدان ها شد و با حماسه آفرینی باید اهداف خود رسید. با این نگاه ، سال 92 رابه عنوان((سال  حماسه سیاسی و اقتصادی))نام گذاری می کنیم و امیدواریم به فضل پروردگار ، حماسه اقتصادی و سیاسی در این سال به دست مردم عزیزمان و مسئولان دلسوز کشور تحقق پیداکند.


ادامه مطلب ...