(بسم الله الرحمن الرحیم)

1-کارها را با نام خدا آغاز کنید2-ولایت پذیر باشید ولایت گریز نباشید3-اهل تدبیر باشید ولی تقدیر را بپذیرید4-اهل محاسبه و مراقبه باشید5-خوش لباس باشید6-منظم و مرتب باشید7-امیدوار باشید8-مثبت اندیش باشید9-راستگو باشید10-مهربان باشید11-به خدا اعتماد کنید12-اهل پس انداز باشید13-ولخرج نباشید14-با دقت به مسائل و اطراف بنگرید15-اهل سکوت باشید ولی در زمان لازم نیز حرف بزنید16-به همه احترام بگذارید


ادامه مطلب ...